Vedtægter


Vedtægter


§1

Grundejerforeningens navn er Rørmosegård Grundejerforening, og dens hjemsted er Allerød Kommune.


§2

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til bestemmelserne i Allerød Kommunes lokalplan 221 af 20. marts

1985 som ændret ved lokalplan 264 af 13. maj 1998 og omfatter de til enhver tid værende ejere af 165

rækkehusparceller, beliggende på Skyttekrogen, Skyttemosen, Skyttevangen og Skytteengen, 3450 Allerød,

matr.nr. 26 bv Lynge by, Lynge.

Foreningens udgifter og indtægter fordeles med 1/165 til hver ejendom. For medlemmer, der har fravalgt

modtagelse af signal fra foreningens fællesantenneanlæg dog fratrukket abonnementsudgift til kabel-TV og

radiosignal jf. §3 pkt. 2


§3

Grundejerforeningens formål er:


1. At opfylde de forpligtelser, der er pålagt ejendommen samt vej- og fællesarealer i henhold til

bestemmelserne i foran nævnte lokalplan 264, herunder at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af

fællesarealer samt øvrige fællesfaciliteter og de veje, stier og ledningsanlæg, der ikke overtages/er

overtaget af kommunen som offentlig.


2. Generel drift og vedligeholdelse af foreningens fællesantenneanlæg. Medlemmer er ikke forpligtet til at

være tilkoblet signalet i foreningens fællesantenneanlæg, men deltager i den fælles udgift til drift og

vedligeholdelse. Procedure for til- og frakobling bestemmes af Generalforsamlingen.


3. I øvrigt at varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med de ejendomme, der

hører under foreningens område.


§4

Generalforsamlingen, der er grundejerforeningens øverste myndighed, afgør alle spørgsmål af større

betydning. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der sammen med de

tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver en over forhandlingerne ført protokol.


§5

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:


1. Formandens beretning.

2. Godkendelse af revideret årsregnskab.

3. Fremlæggelse af bestyrelsens budget.

4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.

5. Valg af bestyrelse:

a) Valg af formand.

b) Valg af kasserer.

c) Valg af øvrige af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af to revisorer samt valg af én revisorsuppleant.

7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelser.

8. Eventuelt.


§6

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker skriftligt til hvert medlem med mindst 4 ugers varsel.

Medlemmerne er pligtige til at anmelde adresseforandring eller ejerskifte til bestyrelsen senest 14 dage før

ændringen (ejerskifte eller fraflytning).


Meddelelser i henhold til vedtægterne husstandsomdeles, med mindre bestyrelsen modtager skriftlig

anmodning om, at anden adresse ønskes benyttet.


§7

Forslag fra medlemmerne må, for at blive behandlet på en generalforsamling, være indleveret til bestyrelsen

senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.


§8

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 1 uges varsel af bestyrelsen, når denne finder

det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer fremsætter et skriftligt krav herom med angivelse af motiveret

dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter begæringens

fremsættelse.


§9

Hver ejendom giver to stemmer. Stemmeretten udøves af skødehaver(e).

Der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt. Én ejendom kan dog højst have én fuldmagt (to stemmer).

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges af mindst 30

stemmeberettigede. Skriftlig afstemning skal endvidere afholdes, hvis det begæres af et flertal af

bestyrelsesmedlemmerne. Skriftlig afstemning skal dog altid finde sted ved valg, hvor der er foreslået flere

kandidater, end der skal vælges.


§10

1. Enhver afgørelse på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed.


2A Følgende beslutninger kan dog kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er mødt eller

repræsenteret (det vil sige mindst 220 stemmer):

a) Beslutninger om ændring af grundejerforeningens vedtægter.

b) Beslutninger, der pålægger medlemmerne at foretage indbetaling til foreningen ud over dennes

normale løbende udgifter til administration af foreningens opgaver, jf. §3.

c) Beslutninger om ændret eller ny benyttelse af fællesarealer.

d) Beslutninger om optagelse af lån.

e) Beslutninger om afholdelse af éngangsudgift, der overstiger 10% af foreningens til enhver tid

godkendte samlede budgetterede udgifter.

f) Beslutninger om forhøjelse af sikkerhedsstillelse i henhold til §15. Sådanne beslutninger (pkt. a - f)

skal samtidig vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag, der ikke opfylder de i pkt.

2A anførte betingelser, bortfalder, jf. dog pkt. 2 B.


2B) Er der ikke repræsenteret 220 stemmer, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling

ved simpel stemmeflerhed, hvis forslaget har opnået tilslutning fra 2/3 af de på generalforsamlingen

repræsenterede stemmer. Bestyrelsen indkalder i givet fald til en ekstraordinær generalforsamling

inden 14 dage.


§11

Senest 8 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling udsender bestyrelsen årsregnskabet for det

forløbne år samt bestyrelsens budget for det kommende år.


Samtidig udsender bestyrelsen forslag i henhold til § 5, nr. 4.


Senest 3 uger efter en afholdt generalforsamling udsender bestyrelsen skriftligt referat herfra til foreningens

medlemmer.


§12

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Formanden og kassereren vælges særskilt.

Valgperioden for hvert bestyrelsesmedlem er 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig i

øvrigt med en sekretær.

Formanden samt to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kassereren samt ét bestyrelsesmedlem er på

valg i ulige år.

Bliver en bestyrelsespost ledig i valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil udløb af pågældendes

valgperiode. Medlemmerne har pligt, men ikke ret til, på skift at modtage valg som formand, kasserer eller

respektivt bestyrelsesmedlem.


§13

Bestyrelsen leder grundejerforeningens anliggender og påser servitutternes og vedtægternes overholdelse.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire er til stede. Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed. I

tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Grundejerforeningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i foreningen.

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller tre andre bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet.

Sekretæren fører beslutningsreferat for møderne.


§14

Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens midler, hvorover kassereren fører regnskab, skal til enhver tid - når bortses fra en mindre

kassebeholdning - være indsat i bank, sparekasse og/eller på postgirokonto.


Kontingentet forfalder til betaling forud med en fjerdedel, hver d. 1. marts, 1. juni, 1. september og 1.

december. Opkrævning finder sted ved bestyrelsens foranstaltning.

Hvis kontingentet eller anden ydelse til grundejerforeningen ikke efter påkrav er indbetalt senest 2 måneder

efter ovennævnte forfaldstidspunkter, har bestyrelsen pligt til overgive fordringen til retslig inkasso, tillige

med påløbne omkostninger i forbindelse med restancen. Ved udsendelse af påkrav opkræves rykkergebyr.

Eventuel retssag anlægges ved ejendommens værneting.


§15

Til sikkerhed for foreningens eventuelle tilgodehavende hos det enkelte medlem tilkommer der

grundejerforeningen panteret i hver enkelt ejendom. Panteretten skal andrage kr. 5.000 pr. ejendom.

Nærværende bestemmelse tinglyses således pantstiftende for kr. 5.000 i hver ejendom eller i alt kr. 825.000.

Foreningen kan, efter reglerne i §10, f, vedtage, at sikkerhedsstillelsen forhøjes i det omfang udgifterne til

foreningens løbende drift gør det påkrævet.

Nævnte panteret skal ikke være præjudicerende for ejendommens prioritering i realkreditinstitutmidler,

herunder kontantlån samt tilsvarende sparekasselån, alle eventuelt til forhøjet rente og med

forsikringsgaranti eller lignende. Panteretten skal stedse respektere tinglyste servitutter.

Foreningen kan tillade, at panteretten respekterer andre midler end de her nævnte§16

Refusionsmellemværender mellem et udtrædende og et indtrædende medlem er foreningen

uvedkommende. Der ydes ikke refusion fra foreningen til et udtrædende medlem af indbetalte á conto

ydelser.


§17

I henhold til d. 18. juni 1985 tinglyste lokalplan 221 som ændret ved lokalplan 264 skal nærværende

vedtægter godkendes af Allerød Byråd, der ligeledes skal godkende ændringer i vedtægterne.


_______________________________


Vedtægterne er oprindeligt godkendt af Allerød Byråd d. 4. oktober 1985.


Nærværende vedtægter foreligger som ændret ved generalforsamlingsbeslutninger af 18. februar 1990, af

16. februar 1992, af 17. marts 1993, af 8. februar/6. marts 1994, af 13. marts/3. juni 1996, 5. marts/6. april

1997 og 18. marts 2015.